บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

ซองน้ำตาล

4231

ซองน้ำตาลเหลืองทอง BA 110 g. ซองน้ำตาลเหลืองทอง KA 125 g.
3 3/4 x 3 3/4  3 3/4 x 3 3/4 
4 1/2 x 7  4 1/2 x 7 
4 1/2 x 9 1/4  4 1/2 x 9 1/4 
5 x 8 5 x 8
5 x 10 5 x 10
6 x 9 6 x 9
6 3/8 x 9 (C5) 6 3/8 x 9 (C5)
7 x 10 7 x 10
8 x 11 8 x 11
9 x 12 9 x 12
9 x 12 3/4 (ไม่ครุฑ) C4 9 x 12 3/4 (ไม่ครุฑ) C4
9 x 12 3/4 (ครุฑ) C4 9 x 12 3/4 (ครุฑ) C4
10 x 13 10 x 13
10 x 14 10 x 14
10 x 15 10 x 15
11 x 16 11 x 16
12 x 16 12 x 16
12 x 17 12 x 17
ขยายข้าง C4 ขยายข้าง C4
ขยายข้าง F4 ขยายข้าง F4
ซอง X-RAY 15 x 19 ซอง X-RAY 15 x 19

ซองขาว(100g.) ซองขาว(120g.)
3 3/4 x 3 3/4  3 3/4 x 3 3/4 
4 1/2 x 7  4 1/2 x 7 
4 1/2 x 9 1/4  4 1/2 x 9 1/4 
5 x 8 5 x 8
5 x 10 5 x 10
6 x 9 6 x 9
6 3/8 x 9 (C5) 6 3/8 x 9 (C5)
7 x 10 7 x 10
8 x 11 8 x 11
9 x 12 9 x 12
9 x 12 3/4 (ไม่ครุฑ) C4 9 x 12 3/4 (ไม่ครุฑ) C4
9 x 12 3/4 (ครุฑ) C4 9 x 12 3/4 (ครุฑ) C4
10 x 13 10 x 13
10 x 14 10 x 14
10 x 15 10 x 15
11 x 16 11 x 16

ซองตอกตาไก่
5 x 8
6 x 9
7 x 10
9 x 12
9 x 12 3/4 (ไม่ครุฑ) C4
10 x 13
10 x 14
10 x 15
11 x 16
12 x 16
ขยายข้าง C4
ขยายข้าง F4

ซองประกวดราคา
ซองประกวดราคา C5 / 6(41/2 x 9)
ซองประกวดราคา C5 (63/8 x 9)
ซองประกวดราคา C4 ไม่ขยายข้าง
ซองประกวดราคา C4 ขยายข้าง