บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษปอนด์ขาว

7

รายการ น้ำหนัก (แกรม) ขนาด
กระดาษปอนด์ขาว 50 , 55 , 60 , 70 , 80 , 100 , 120  24 x 35 " , 31 x 43 "
กระดาษปอนด์ขาว 55 , 60   261/2* 381/2
กระดาษ ถนอมสายตา 65 , 75  24 x 35 " , 31 x 43 "
ปอนด์ กรีนออฟเซ็ท 80 , 100 , 120  24 x 35 "