กระดาษเคมี

เคมี ขาวบน  CB , สีบน  CB 24 x 36 "
เคมี ขาวกลาง  CFB ,  ขาวล่าง  CF 24 x 36 "
เคมี สีกลาง CFB , สีล่าง CF 24 x 36 "
คาร์บอนเคลือบหลัง  50g.  ขาว , สี 31 x 43 "
เคมีขาวบน 80 g. 31 x 43 "
เคมีขาวล่าง  105 g. 31 x 43 "
เคมีล่าง ส้ม ครีม (เหลืองทอง) 105 g. 31 x 43 "
เคมีขาวล่าง  130 g. 31 x 43 "
เคมีล่าง ส้ม ครีม (เหลืองทอง) 130 g. 31 x 43 "

16