กระดาษต่อเนื่อง

18

รายการ จำนวนชั้น ขนาด บรรจุ
กระดาษต่อเนื่อง 1  ชั้น 9 x 11 2,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 2  ชั้น 9 x 11 1,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 3  ชั้น 9 x 11 500 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 4  ชั้น 9 x 11 500 ชุด

กระดาษต่อเนื่อง 1  ชั้น 9 1/2 x 11 2,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 2  ชั้น 9 1/2 x 11 1,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 3  ชั้น 9 1/2 x 11 500 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 4  ชั้น 9 1/2 x 11 500 ชุด

กระดาษต่อเนื่อง 1  ชั้น 10 x 11 2,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 2  ชั้น 10 x 11 1,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 3  ชั้น 10 x 11 500 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 4  ชั้น 10 x 11 500 ชุด

กระดาษต่อเนื่อง 1  ชั้น 11 x 11 2,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 2  ชั้น 11 x 11 1,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 3  ชั้น 11 x 11 500 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 4  ชั้น 11 x 11 500 ชุด

กระดาษต่อเนื่อง 1  ชั้น 15 x 11 2,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 2  ชั้น 15 x 11 1,000 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 3  ชั้น 15 x 11 500 ชุด
กระดาษต่อเนื่อง 4  ชั้น 15 x 11 500 ชุด